Knjige

Monografije i druge knjige

 1. Krneta, Lj.(2022) i sar.: Da rastemo zajedno-Komunikacija zasnovana na ljubavi, slobodi i radoznalosti, Grafid d.o.o.Banja Luka (To grow together – Communication based on love, freedom and curiosity, Grafid d.o.o. Banja Luka
 2. Krneta, Lj.i Simunić, E.(2021 Podsticanje emocionalne kompetentnosti učenika u školi“, Grafid d.o.o. Banja Luka (Encouraging the Emotional Competence of Students in School Grafid d.o.o. Banja Luka)

 3. Izazovi sadašnjosti i vizije budućnosti, urednica Ljiljana Krneta, Zbornik Rezimea, 30.januar, 2021. (Challenges of the Present and Vision of the Future, Conference  Proceedings, Banja Luka, January, 2021.)
 4. Krneta, Lj & Simunić, E.(2020) Podsticanje emocionalne kompetentnosti u školi-strategije upravljanja emocijama darovitih i drugih, u štampi
 5. Krneta, Lj.(2017) Perception of students on Innovative in Creative school, 15 ICIE, Lisabon, Portugal
 6. Krneta, Lj.(2014) dvd video-film Digitalnost i kreativnost, ECHA 2014, Ljubljana (film Digitality and creativity, ECHA 2014, Ljubljana)
 7. Krneta, Lj. (2013), Ličnost učenika i percepcija radne efikasnosti nastavnika, Grafid d.o.o. Banja Luka (Student personality and teacher’s perception of work efficiency, Grafid d.o.o.Banja Luka)
 8. Krneta, Lj. (2006) dvd Obrazovanje za 21. vijek-nenasilnom komunikacijom, Banja Luka (dvd Education for the 21st Century – non-violent communication, Banja Luka)
 9. Krneta, Lj. (2000), Faktori školskog uspjeha, Grafid d.o.o. Banja Luka (School success factors, Grafid d.o.o.Banja Luka)
 10. U ko-autorstvu sa Krneta, D., i Dragosavljević, P., (2000) Politika i život, Grafid d.o.o. Banja Luka
 11. U ko-autorstvu sa Šunkić, Z., Đaković, N. i dr. и dr., (1999), Integracija- jedan mogući eksperiment, Unops-Print projekat italijanske vlade i Republički pedagoški zavod, Banja Luka