Biografija

Dr Ljiljana Krneta, rođena je u Bugojnu, Bosna i Hercegovina, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, a 1977. godine stekla je zvanje profesora pedagogije i psihologije na Univerzitetu u Sarajevu.

Na Univerzitetu u Srpskom Sarajevu na Filozofskom fakultetu 1999. godine obranila je magistarsku tezu pod nazivom Psihosocijalni faktori kao determinante uspjeha učenika u školi i stekla naučni stepen magistara psiholoških nauka.

U januaru 2010. godine na Filozofskom fakultetu Pale, Univerziteta Istočno Sarajevo odbranila je disertaciju pod naslovom Osobine učenika kao percepcija radne efikasnosti nastavnika ”, i stekla naučni stepen doktora psiholoških nauka.

Učestvovala je na mnogim naučnim i stručnim skupovima širom regiona I Evrope sa pisanim prilozima i saopštenjima i bila recenzent većeg broja radova iz opšte psihologije, razvojne i pedagoške psihologije. Radila je u osnovnoj školi i predškolskom vaspitanju i obrazovanju kao psiholog-pedagog i psiholog u savjetovalištu za djecu i mlade.

U poslijeratnom periodu bavila se ublažavanjem posljedica ratom traumatizirane djece i adolescenata. Univerzitetsku karijeru je započela na Učiteljskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu (2000), potom na Nezavisnom Univrezitetu u Banjoj Luci. Sada je zaposlena na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Banjoj Luci.

Do sada je objavila četiri knjige:
1) Ličnost učenika i percepcija radne efikasnosti nastavnika, (2010) monografija, Grafid, Banja Luka,
2) Faktori školskog uspjeha (2000) monografija , Grafid, Banja Luka,
3) Integracija – jedan mogući eksperiment – UNDP-UNOPS (1999), koautor, Republički pedagoški zavod, Banja Luka,
4) Politika i život (2001), koautor, Grafid, Banja Luka,
5) i više od 125 naučnih i stručnih radova.

Predsednica je Udruženja “Zajedno u Evropu” od 2011.godine u Banjoj Luci. Učestvovala je na mnogobrojnim Međunarodnim konferencijama i Međunarodnim naučnim skupovima u regionu i Evropi, dajući aktivan doprinos popularizaciji teorijskih paradigmi i njihovoj primjeni u nauci. Koordinator 1 st Simozijuma “Alps-Danube-Adria, Excellente in Education”, na 16 ICIE u Parizu.

Dobitnica je Međunarodne nagrade za naučni rad i doprinos 16 International conference “Excellence, Excellence, Innovation, Creativity in Basic- Higher Education Psychology, Pariz (3-6.07.2018) na Univerzitetu Paris Descartes, Pariz-Francuska. Dobitnica nagrade “Snaga izvrsnosti”u kategoriji “Nauka i obrazovanje”, u BiH, Sarajevo, 2019.